Algemene Voorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het raadplegen en aanbieden van informatie en het gebruik van het IdealenKompas alsmede op de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.

1 Definities

1. GreenWish: De Stichting GreenWish, gevestigd te Utrecht aan de Grebbeberglaan 15, de beheerder van het IdealenKompas.

2. Gebruiker: elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), al dan niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf, die in welke vorm of op welke wijze dan ook, toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van het IdealenKompas.

2. Toegang

1. De volledige toegang tot het IdealenKompas is uitsluitend toegankelijk door middel van een gebruikersnaam in combinatie met een wachtwoord. De Gebruiker dient bij registratie een volledige en correcte opgave te doen van de informatie die bij de registratie vereist is en indien nodig eventuele wijzigingen in deze informatie aan te passen. Het niet naar behoren vervullen van deze informatieplicht kan tot opschorting of beëindiging van het gebruik van  het IdealenKompas leiden.

2. GreenWish streeft naar een zo groot mogelijke beschikbaarheid van het IdealenKompas en de daaraan verbonden diensten, doch garandeert niet dat het IdealenKompas te allen tijde en vanuit iedere locatie beschikbaar is.

3. Intellectuele Eigendomsrechten en Vrijwaring

1. De Gebruiker verplicht zich tot vrijwaring van aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de aangeleverde content van het IdealenKompas. Partijen zullen elkaar onverwijld informeren over dergelijke aanspraken van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het IdealenKompas, de inhoud daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Databankenwet, berusten bij GreenWish, dan wel bij een derde van wie GreenWish het gebruiksrecht verworven heeft.

3. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door GreenWish of bij wet toegestaan, mag niets uit het IdealenKompas op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens:

a. voor eigen gebruik, waaronder in ieder geval niet wordt begrepen het exploiteren van de in en/of op het IdealenKompas aanwezige informatie, teksten, beeldmateriaal en andere uitingen;

b. middels het opnemen van een hyperlink in zoekmachines, indexen, directories en andere verzamelwebsites;

c. middels het opnemen van enige andere verwijzing, doch slechts voor zover GreenWish daartoe voorafgaande toestemming heeft verleend.

4. Het is zonder toestemming van GreenWish niet toegestaan het IdealenKompas in een frame te tonen dan wel op enige andere wijze, dan hierboven bedoeld in artikel 3.2, lid b en c, onderdeel te maken van enige website.

5. GreenWish is geen vergoeding verschuldigd voor het opnemen van een hyperlink of enige andere verwijzing naar het IdealenKompas, tenzij GreenWish het IdealenKompas zelf heeft aangemeld en op het moment van aanmelding een vergoeding voor het opnemen van een hyperlink of enige andere verwijzing verschuldigd is.

4. Aansprakelijkheid

1. Het IdealenKompas bestaat uit een weergave van werken, gegevens en andere zelfstandige elementen, die door verschillende instanties, waaronder Gebruikers, aan GreenWish zijn aangeleverd. Als gevolg daarvan kan GreenWish niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, onduidelijkheden of lacunes in die werken, gegevens of andere zelfstandige elementen in het IdealenKompas. GreenWish is gerechtigd om van de juistheid van de door verschillende instanties en/of Gebruikers verleende gegevens uit te gaan.

2.GreenWish zal zich inspannen om de juistheid en actualiteit van de informatie op het IdealenKompas zo groot mogelijk te doen zijn. GreenWish is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledigheid, onjuistheid of het niet actueel zijn van het IdealenKompas.

3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het formuleren van vragen, aanbiedingen, trefwoorden/categorieën en de door het gebruik daarvan verkregen resultaten, alsmede de gevolgtrekkingen die daaraan verbonden (kunnen) worden..

4.De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen en/of (interne) adviezen die worden gegeven op grond van of met behulp van de website.

 5. GreenWish is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar in het IdealenKompas een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar het IdealenKompas.

6. Aan het gebruik van het IdealenKompas kunnen geen rechten worden ontleend tot ondersteuning en/of financiering. Indien via het IdealenKompas passende ondersteunende Gebruikers voor een initiatief worden gevonden, is het de discretionaire bevoegdheid van de individuele Gebruiker of een aanvraag, al dan niet volledig dan wel onder voorwaarden, zal worden gehonoreerd.

5. Privacy

Indien het kader van het gebruik van het IdealenKompas door de Gebruiker aan GreenWish persoonsgegevens, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) verstrekt worden, zal GreenWish deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken en gebruiken voor zover nodig is ter verbetering van het IdealenKompas. GreenWish zal de persoonsgegevens niet op enige wijze verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk gehouden is.

De waarborging van bescherming van persoonsgegevens is geregeld in onze Privacy Policy die te vinden is op deze website.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen GreenWish en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen GreenWish en Gebruiker zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.