Cooperatie Zorg en Welzijn

Dit is een initiatief van onbekend


Cooperatie Zorg en Welzijn

 

Sociale media als kans voor nieuwe solidariteit tussen burgers

 

Door de ontwikkeling van sociale media is het mogelijk om met gebruik van die nieuwe technieken veel effectievere sociale organisaties te vormen dan de vroegere coöperaties, verenigingen en belangen organisaties, die vaak moesten bestaan van het huis aan huis werven van leden en ophalen van contributies. Het is met de ondersteuning van sociale media mogelijk  het begrip solidariteit op een nieuwe manier vorm te geven.  De vraag is hoe ermee te beginnen. Families zijn kleiner geworden en wonen vaak ver van elkaar. Burenhulp in een stedelijke omgeving is geen automatisme meer. Het zoeken naar een goed organisatorisch alternatief voor burenhulp en hulp door familieleden lijkt, gezien de huidige maatschappelijke ontwikkeling noodzakelijk.

 

 

 

Meerdere kleine coöperaties in een stad

 

Het idee is om meerdere kleine  coöperaties op te richten voor het organiseren en leveren van vrijwillige en professionele hand- en spandiensten, hulp, ondersteuning, zorg op een kleine schaal. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot het aantal leden zou moeten zijn voor een optimale kleinschalige organisatie. Belangrijk is dat deze coöperaties mensen verenigen die elkaar al kennen en met elkaar binnen de coöperatie formele afspraken maken over onderlinge hulp en steun.

 

Een Coöperatie staat open voor iedereen die daar belangstelling voor heeft maar zal zich in de startfase van haar werkzaamheden richten op mensen die op elkaar betrokken zijn. Men moet elkaar kennen en vertrouwen. Het idee zou ook zodanig kunnen worden uitgewerkt, dat in een wijk meerdere coöperaties worden opgericht, die na verloop van tijd gaan samenwerken b.v. als het om intensievere vormen van zorg, hulp of steun gaat.

 

 

 


Wij doen dit door

Internet/ICT, Ontmoeting, Organisatie opbouw, Vrijwilligersnetwerk

Op het gebied van

Welzijn, Zorg

Voor

Alleenstaanden, Buurtbewoners, Gezinnen, Mensen met een fysieke beperking, Volwassenen, Vrijwilligers, Zieken

Wij denken 1000 mensen met ons initiatief te bereiken.

In

Helmond
Dit is ook interessant...

Initiatief

New world society

Initiatief

Chill Aut